รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สพป.

9 มีนาคม 2564 นายมานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่การที่ 4 โดยมี ว่าที่ ร.ต.นพดล รักษ์แก้ว ผอ.สพม.จังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานประธาน, นางชุลีกร ทองด้วง ผอ.สพป.ภูเก็ต เป็นกรรมการ, นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นกรรมการและเลขานุการ และนางเพชรรัตน์ สุขปลั่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม. จังหวัดเชรพบุรี เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด