ประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) อ.ท่ายาง และอำเภอชะอำ

18 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบ้ติการคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพ ผู้เรียน (NT) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ระดับสนามสอบ ซึ่งเป็นการประเมินคุณภาพผู้เรียนตามความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ชั้น ป.3 โดยมีโรงเรียนในสังกัดสพป.เพชรบุรี เขต 2, โรงเรียนราชประชา นุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี และโรงเรียน ตชด. จำนวน 90 สนามสอบ มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 1,893 คน บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด