มอบเกียรติบัตร Best practices

29 กรกฎาคม 2564 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 มอบเกียรติบัตรให้คุณที่ได้รับรางวัลผลงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practices) การจัดการเรียนการสอนสาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ ทีมงานประชาสัมพันธ์