สพป.เพชรบุรี เขต 2 พัฒนาภูมิทัศน์สำนักงาน

20 ธันวาคม 2564 สพป.เพชรบุรี เขต 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสำนักงาน เพื่อให้ทุกกลุ่มมีส่วนร่วมในการดูแล บำรุงรักษาและพัฒนาภูมิทัศน์ให้เกิดความสวยงาม สร้างบรรยากาศที่ร่มรื่น เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ