สพป.เพชรบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการนักเรียนปลอดภัย

4 มีนาคม 2565 นายธีร์ ภวัคนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการขับเคลื่อนการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัย และผู้รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของนักเรียน ภายใต้นักเรียนโครงการนักเรียนปลอดภัย และบรรยายพิเศษ เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความชำนาญและทักษะในการดูแลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหานักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด