ประชาพิจารณ์ (ร่าง) กรอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

27 เมษายน 2565 ดร.มานิตย์ สีสง่า รอง ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบุรี เขต 2 , ตัวแทน ผอ.โรงเรียน, ผู้แทนผู้ปกครองและผู้แทนชุมชน ร่วมประชุมพิจารณ์หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ภาคกลาง ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เร้น ณ ห้องประชุมเพชรพัฒนา สพป.เพชรบุรี เขต 2 อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี บันทึกภาพ เพ็ญศรี ฉิมโหมด