โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน้าเสาธง

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้หน้าเสาธงทุกวันศุกร์ ดนตรีพื้นบ้าน(กลองยาว) เพื่อให้ลูกๆนักเรียนเกิดทักษะและมีสุนทรีทางด้านดนตรี มีความสุขสนุกในการเรียนรู้ ท่ามกลางแมกไม้ ในหุบเขาพุสวรรค์ บนผืนป่าแก่งกระจาน ป่าแห่งมรดกโลก
๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕