โรงเรียนบ้านพุสวรรค์จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษบูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา

โรงเรียนบ้านพุสวรรค์ ได้จัดกระบวนการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษบูรณาการร่วมกับแหล่งเรียนรู้ โคก หนอง นา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อหล่อหลอมให้ลูกๆนักเรียนเป็น คนดี คนเก่ง คนแกร่งและมีความสุข บนพื้นฐานโรงเรียนแห่งความสุข ในหุบเขาพุสวรรค์ บนผืนป่าแก่งกระจาน ป่าแห่งมรดกโลก
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕