พัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก ผอ.สพป.เพชรบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สาระการเรียนรู้วิทยการคำนวณ เพื่อพัฒนาศักยภาพครู้ผู้สอนผ่านการจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ให้กับครูผู้สอนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 25 โรงเรียน ณ ห้องประชุมเกษม กลั่นยิ่ง สพป.เพชรบุรี เขต 2 บันทึกภาพ/ข่าว เพ็ญศรี ฉิมโหมด